Dejepis na Gymnáziu Varšavská cesta 1

Nešťastný piatok 13-teho? (Víťazi XXXI. ročníka SOČ)

23.06.2009 21:05
Ani tento nie veľmi obľúbený deň neodradil 54 študentov z 13 stredných škôl Žiliny od prezentácie svojich prác na okresnej  prehliadke  SOČ.

Organizátorom už XXXI. ročníka tejto súťaže  bolo Gymnázium, Varšavská  cesta v Žiline, ktoré zabezpečilo jej priebeh a vytvorilo dobré podmienky pre prácu hodnotiacich komisií ako aj pre obhajoby prác študentov. Súťažilo sa  v 13 zo 17 vyhlásených odborov pre tento školský rok.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi poklesol počet prác v okresnom kole, aj keď sa zvýšil počet spoluautorov. Tiež  jednotlivé  odbory boli  nerovnomerne zastúpené, najviac prác bolo  v odboroch história  a v novovytvorenom odbore matematika, fyzika a informatika, najmenej v odbore problematika voľného času, strojárstvo, vôbec neboli zastúpené odbory ochrana životného prostredia, elektrotechnika, stavebníctvo, teória kultúry.

 Obhajoby boli  väčšinou na dobrej úrovni  s využitím IKT. Ale vo viacerých prácach bolo veľa formálnych nedostatkov a nespĺňali požiadavky kladené na odbornú prácu, prípadne mali veľký rozsah. Kvôli malému počtu prác v niektorých odboroch boli vytvorené spoločné komisie pre viac súťažných odborov, ale vyhodnocovalo sa samostatne v každom odbore..

 

V krajskom kole, ktoré sa uskutočnlo dňa 17.4.2009 v Gymnáziu v Čadci, reprezentovali okres Žilinu :

01 Problematika voľného času

1.miesto                     Michal Hrobárik                              Dopravná akadémia ZA

 

02 – Matematika, fyzika, informatika  

1. miesto                    Adam Krupa                                                   G Hlinská, ZA

2. miesto                    Dušan Koleno, Martin Olešnaník Spoj. škola kráľovnej pokoja ZA

3. miesto                    Matej Kováč                                                   Súkromné Aj-slov. gym.ZA

 

 

03-Chémia, potravinárstvo

1.miesto                     Lucia Chrenková, Tomáš Rožai                   G- Hlinská, ZA

 

04 – Biológia

1. miesto                    Matej Dolinay                                                G- Hlinská, ZA

2. miesto                    Zuzana Poláčková, Michaela Janošková   Spoj. škola kráľovnej pokoja ZA

 

 

05 – Geovedy (geografia, geológia, geodézia)

2.miesto                     Jana Palgutová, Silvia Weinzettelová, Jana Sklenárová         Súkromné Aj-slov. gym.ZA

 

06 – Zdravotníctvo

1.miesto          Kristína Chvílová                                               Bilingválne gym. ZA

2. miesto                    Alica Huláková                                              Bilingválne gym. ZA

 

07 – Poľnohospodárstvo, lesné, vodné hospodárstvo

1.miesto                Marek Fupšo                                                       SPOŠ, ZA

2. miesto               Michal  Kavecký                                                SPOŠ, ZA

 

 

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

2. miesto                    Michal Hrobárik                                             DA, ZA

11 – Elektrotechnika, elektronika, energetika

2. miesto                    Pavol Franek                                                   SOŠ-elektotech, ZA

 

13 – História, politológia, filozofia, právne vedy                                    

1.miesto                     Lucia Klincová                                               G-bilingválne, ZA

2. miesto                    Gabriela Krchová                                           Gym. Sv. Františka ŽA

3. miesto                    Lucia Salajová                                                G- Hlinská, ZA

 

14– Tvorba učebných pomôcok, didaktické technologie

1.miesto                     Karol Miškár                                                   DA Žilina

2. miesto                    Erik Taraba, Matej Slotík                              SOŠ-elektotech, ZA

3. miesto                    Peter Beňuš, Radoslav Grečnár                  SOŠ-elektotech, ZA

 

15 – Ekonomika a riadenie

1.miesto                     Karol Horníček                                                               DA Žilina

2. miesto                    Michaela Klottonová,  Zuzana Košťálová                               DA Žilina

 

                                 

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

1.miesto                     Jana Neslušanová                                         Bilingválne gym. ZA

2. miesto                    Terézia Halušková, Eva Tabaková              G sv. Františka,ZA

3. miesto                    Mária  Brňová                                                SPOŠ ZA

 

 

Škoda, že klesá zapojenosť študentov do tejto súťaže, a to nielen v Žiline samotnej, ale aj v celom Žilinskom kraji. Veď každý študent, ktorý vypracuje prácu z hociktorého súťažného odboru, naučí sa pracovať s odbornou literatúrou, prameňmi, prehĺbi si vedomosti a zdokonalí zručnosti, čo mu pomôže pri ďalšom štúdiu na vysokej škole.

 Chcela by som poďakovať vedeniu a pedagógom Gymnázia, Varšavská cesta v Žiline, členom OHK, ako aj všetkým konzultantom a autorom prác za aktivitu, ktorú vynaložili a za reprezentáciu školy a najmä nášho mesta v SOČ.


                                 

Predsedníčka okresnej komisie SOČ PhDr. Alica Virdzeková

Daniel Sihlovec © 2009-2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode

TOPlist